Corona maatregelen en tips

Tijden van onzekerheid
 
Het zijn spannende en wanhopige tijden voor velen. Op deze pagina vermelden we de wat wij weten om je te kunnen helpen. De teksten kunnen ook geupdate worden. Daarvan sturen we dan een nieuwsbrief. Als je die niet ontvangt kan je je aanmelden via groningen@oamkb.nl
 
Op deze pagina:
 
1) Belastingdienst: bijzonder uitstel van betaling van belastingen
2) Van werktijdverkorting naar NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
3) Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (en eigenaren van een BV!)
4) Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
5) Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
6) Bij wie kan je terecht
7) Kritisch zijn op je uitgaven
8) Maak een (liquiditeits)begroting
9) Tip over AOV/Broodfonds/ ORV
10) Tips voor thuiswerken
 
1) Belastingdienst: bijzonder uitstel van betaling van belastingen
 
De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat er bijzonder uitstel van betaling verleend kan worden. Waar dit eerst met zeer omvangrijke stukken moest worden ingediend volstaat het nu om een brief te sturen. We hebben hiervoor een format ontwikkeld die je zelf kan gebruiken en bij ons aan kan vragen. 
In de brief moet worden aangegeven om welke aanslagen+bedragen het gaat, tot wanneer je uitstel wil en of er sprake is van levensvatbaarheid van je onderneming.
Uitstel kan alleen worden aangevraagd voor reeds opgelegde aanslagen. Telefonisch is door de Belastingdienst aangeven dat nieuwe aanslagen ook schriftelijk toegevoegd kunnen worden aan de regeling. 
 
Let wel, dit is uitstel geen kwijtschelding. Uiteindelijk moeten de belastingen nog wel betaald worden.
 
Online uitstel aanvragen.
Sinds een paar dagen is het mogelijk om online uitstel aan te vragen voor de belastingen. Eerder kon dit alleen per brief en had je tevens een verklaring nodig over de levensvatbaarheid. Online kan je met behulp van je DigiD code 3 maanden uitstel aanvragen die direct verleend wordt, zonder aanvullende gegevens. Heel gemakkelijk! Wij kunnen dit eventueel ook voor je doen.
 
Wanneer wij een brief sturen kunnen we voor een langere periode uitstel aanvragen. Momenteel versturen we brieven voor 12 maanden uitstel. 
 
Betalingsonmacht melden.
We hebben even geleden contact gehad met de Belastingdienst en gevraagd of we betalingsonmacht moesten melden wanneer bijzonder uitstel werd aangevraagd. Er is toen aangegeven dat dit niet nodig was. Ondertussen horen en lezen we wisselende berichten hierover. We zien hier geen eenduidig antwoord in. Derhalve zou het geen kwaad kunnen dit formulier alsnog in te dienen.
 
Het formulier is bedoeld voor de bestuurders van commerciële ondernemingen die een rechtspersoon zijn en betalingsproblemen verwachten. In het negatieve geval van faillissement wordt vaak wel gekeken of dit formulier tijdig is ingevuld. Indien niet, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor aansprakelijkheid.
Voor elke nieuwe aanslag die niet betaald wordt, moet opnieuw betalingsonmacht gemeld worden.

Het formulier is hier te vinden: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies

 

2) Van werktijdverkorting naar NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
 
Let op, sinds 1 november kan je bij het UWV niet meer inloggen zonder eherkenning niveau 3. Het is niet zeker of je dit absoluut nodig hebt voor de aanvraag maar het is wel te verwachten. Bij de aanvraag moet je op locatie worden geïdentificeerd lezen we. Hierin kan een volgende bottleneck ontstaan voor de toewijzingen. Overweeg het aanvragen van een spoedprocedure als je dit hard nodig hebt.
 
De laatste berichten zijn dat deze 6 april verwacht wordt om aanvragen bij in te dienen. 
 
Verder kan je diverse veel gestelde vragen via deze site terugvinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now
 
Voordat je de regeling gaat aanvragen, bekijk dan eerst het volgende filmpje van nog geen 4 minuten: https://youtu.be/4e5iLx8_GpE 
Deze bevat cruciale tips die je niet wilt vergeten bij het indienen van de aanvraag!

3) Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (en eigenaren van een BV!)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

De regeling wordt door de gemeentes ter beschikking gesteld en hierdoor kunnen we geen centrale site doorgeven om in de gaten te houden. Houdt de site van je eigen gemeente in de gaten. Bij diverse gemeenten kan je de aanvraag al indienen. Het kan per gemeente verschillen wat je moet aanleveren, we helpen je hiermee graag.
 
Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.
 
De brief is hier na te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo Het staat vermeld op de 4e pagina.
 
Ondersteuning op grond van de Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud én in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal.
 
1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand): vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De maximale uitkeringsduur is drie maanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitkering dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.
 
2. Lening voor bedrijfskapitaal: vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 

4) Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5) Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6) Bij wie kan je terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de bijzonder uitstel kunnen de ondernemers terecht bij de Belastingdienst. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

7) Kritisch zijn op je uitgaven:

Omdat je wellicht deels moet sluiten, opdrachten geannuleerd ziet worden danwel op een andere manier last hebt van de huidige maatregelen is het goed kritisch naar je kosten te kijken. Een paar opties zijn:
 
1) Medewerkers met 0-uren niet meer oproepen;
2) Werktijdverkorting aanvragen. Bij toewijzing krijg je een groot deel van de loonkosten vergoed voor max. 6 maanden. De niet gewerkte maar wel uitbetaalde uren krijg je dan achteraf voor 70% vergoed. 
3) In overleg gaan met de medewerkers. Overleg om minder uren te werken en evt een vaststellingsovereenkomst opstellen. Bij een aanpassing van >5 uren kan het leiden tot WW-recht voor de medewerker. Laat je hierin begeleiden door een advocaat.
4) Stop uitgaven als die niet nodig zijn: ingeschakelde zzp-ers, investeringen die nog niet noodzakelijk zijn, zeg evt abonnementen op. 
5) Als een ruimte niet meer gebruikt wordt, zet de kachels uit. Pas het voorschot bij de energiemaatschappij evt naar beneden aan.
6) Pas je voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting naar € 0 aan als je die maandelijks betaald of al betaald hebt. Reeds betaalde termijnen van 2020 zouden dan terug betaald moeten worden.
7) Ga in gesprek met bijvoorbeeld de verhuurder van het pand waarin je zit om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. De verhuurder heeft ook inkomsten nodig maar wellicht kan je bij hem/haar overeenkomen een deel te betalen en dit later in te halen. Zo eventueel ook bij andere vaste kosten bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 
En kijk of je alternatieve omzet kan binnenhalen. We zien op social media bijvoorbeeld restaurants die gaan bezorgen en anderen die zich weer aanbieden als oppas.
 
8) Maak een (liquiditeits)begroting
 
Je mag er van uitgaan dat de betaalmentaliteit van je klanten gaat veranderen door de crisis. En dat heeft directe gevolgen voor je liquiditeit. Maak dus vandaag nog een liquiditeitsplanning: wat staat er op je bankrekening, wat komt er komende 3-6 maanden aan omzet binnen, en welke rekeningen moet je voldoen? Maak drie verschillende scenario’s. En niet van -5% maar van -50%. Of erger. Deze toets je dagelijks. Daarmee krijg je een goed beeld van de kans of en wanneer er een liquiditeitstekort gaat ontstaan. En laat je zien dat je de zaak onder controle hebt waardoor het vertrouwen toeneemt voor evt financieringen.
 
Vervolgens ga je kijken wat de mogelijke oplossingen zijn. Focus voorlopig op je kernactiviteit en stop met experimenteren. Ga in overleg met je leveranciers over het (deels) betalen van de facturen waarbij je vooraf per leverancier bepaalt óf en hoeveel ruimte je biedt. Je huurbaas, je bank, je energieleverancier, je kredietverstrekker, etc. Kijk samen naar een werkbare oplossing. En dat geldt onverkort voor je eigen klanten. Denk aan overbruggingsfinanciering, factuur-financiering, etc. Bekijk of externe financiering mogelijk is, de (eigen) banken zijn hiervoor aangewezen als eerste aanspreekpunt. Informeer daar eerst naar de mogelijkheden (rekening courant?) voordat je overige financieringsvormen overweegt.
 
Naast het beperken, of nog beter, stoppen met alle niet noodzakelijke uitgaven zijn er grote kostenposten waar bijsturen een direct effect heeft. Bijvoorbeeld de kosten van personeel. zie hiervoor de hierboven beschreven stukken.
 
9) Tip over AOV/ Broodfonds/ ORV
 
We kregen de volgende nuttige tip nog binnen die interessant kan zijn om even goed te lezen:
 
Marcel Wallage - Pensioenvizier:
De eerste verzekeraars brengen inmiddels geen offertes meer uit voor een verzuimverzekering. Ik sluit niet uit dat de verzekeraars hun deuren gaan sluiten voor nieuwe AOV’s en overlijdensrisicoverzekeringen. Daarom is het van belang om je nu –vandaag dus- “in te dekken” tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid.
 
Ja, het kost geld, en ja het moet nu… ook al dalen de inkomsten en is het (voor je gevoel!) niet de juiste tijd. De ellende van het niet hebben van deze zaken is vele malen groter dan de premie als je er aanspraak op zou kunnen maken.
 
Arbeidsongeschiktheid
Dit kan geregeld worden in een broodfonds of een AOV.
De verschillen werk ik hier uit:
https://www.pensioenvizier.nl/broodfonds-of-aov/
 
Overlijdendrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering kun je eenvoudig online afsluiten.
De vraag is hoeveel, welke vorm en waar? Lees hier meer:
https://www.pensioenvizier.nl/overlijdensrisicoverzekering-afsluiten/
 
Als je hierin ondersteuning wilt hebben van Marcel kan je hem mailen op mwallage@pensioenvizier.nl of bellen via 088-9000900. Meetings doen ze momenteel digitaal, via facetime, whatsapp, skype en schermdelen.
 
10) Tips voor thuiswerken
 
Van onze klant Ficino kregen we een link naar haar e-book met 80 tips over thuiswerken met kleine kinderen: 
https://ficino.nl/ebook-downloadpagina/ 
 
 
 
Veel succes en sterkte.
En bij vragen weet je ons te vinden...